Passzív félév

A NIK WIKI wikiből

A hallgatói jogviszony fennállása alatt olyan félév, amikor a hallgató tanulmányait szünetelteti, hallgatói kötelezettségének nem tesz eleget.

A félév passzív lehet a hallgató saját kérésére (visszavonhatja az adott képzési időszakban tanulmányainak folytatására vonatkozó bejelentését, valamint kérheti tanulmányainak szüneteltetését), önhibáján kívül eredő okból (szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt), illetve intézményi eltiltásból (fegyelmi büntetésként) fakadóan.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre - ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik - csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket - beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza.

A passzív félévet az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató államilag támogatott féléveinek számításakor nem kell figyelembe venni, illetve a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató – a passzív félévre vonatkozóan - költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

AVIR fogalomtár.

Személyes eszközök